• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ ban hành kế hoạch triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2023

Ngày 13/01/2023, Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ ban hành kế hoạch số 03/KH-BQLKCN về triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước năm 2023 của Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ.

Theo đó mục đích đẩy mạnh cải cách hành chính nhằm xây dựng nền hành chính trong sạch, liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tác phong, lề lối làm việc; tiếp tục nâng cao nhận thức và hành động của các phòng, đơn vị thực hiện chủ trương xuyên suốt “Chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”...; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư và kinh doanh góp phần xây dựng phát triển khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Về công tác chỉ đạo điều hành tập trungtriển khai thực hiện các văn bản của tỉnh nhằm tăng cường các giải pháp nhằm cải thiện các Chỉ số PCI, PAR INDEX, SIPAS, PAPI của tỉnh.Triển khai, thực hiện đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính và đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động đối với cơ quan theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước của Ban Quản lý các KCN Phú Thọ năm 2023. Đôn đốc, kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính năm 2023 đối với các phòng, đơn vị trực thuộc.

Về công tác cải cách thể chếtriển khai thi hành có hiệu quả các Luật, Bộ luật được Quốc hội thông qua tại các kỳ họp đảm bảo các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và trong các khu công nghiệp; triển khai thực hiện các hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật của cơ quan.

Nâng cao hiệu quả công tác tham mưu xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyết của cơquan, nhằm bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, cụ thể và khả thi. Tổ chức triển khai có hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật và theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật.

Tăng cường tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quanchủ trì tham mưu ban hành đảm bảo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Về công tác cải cách thủ tục hành chínhtăng cường kiểm soát chặt chẽ việc ban hành mới các thủ tục hành chính thông qua việc đánh giá tác động quy định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Đánh giá tác động thủ tục hành chính theo quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các Văn bản hướng dẫn;

Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thực hiện không hiệu quả (không có hồ sơ phát sinh hoặc là rào cản, tốn kém chi phí người dân, doanh nghiệp...).Chủ động theo dõi Cơ sở dữ liệu về thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công của tỉnh để tham mưu ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính, xây dựng quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan.Tiến hành rà soát, xây dựng quy trình, điện tử hóa mẫu đơn, tờ khai, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để tạo điều kiện nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Kịp thời cập nhật, công khai thủ tục hành chính dưới nhiều hình thức khác nhau; cập nhật và đăng tải công khai toàn bộ thủ tục hành chính, các nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của cơ quanvào Cơ sở dữ liệu của tỉnh về thủ tục hành chính, trên Cổng dịch vụ công quốc gia, trên Cổng dịch vụ công của tỉnhđảm bảo thống nhất, chính xác nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức tìm hiểu và thực hiện.

Sử dụng hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh bảo đảm 100% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan được xử lý, giải quyết, theo dõi trên Hệ thống.

Thực hiện nghiêm các quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định pháp luật. Quá trình tiếp nhận, xử lý, giải quyết bảo đảm tuân thủ pháp luật, giải quyết đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch; quy trình tiếp nhận, giải quyết cụ thể, rõ ràng, thống nhất; nâng cao tính trách nhiệm của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền trong quá trình phối hợp xử lý phản ánh, kiến nghị.

Tiếp tục thực hiện tốt các quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng mục tiêu, yêu cầu, lộ trình Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 và Kế hoạch số 5535/KH-UBND ngày 29/11/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thực hiện Quyết định số 468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nướcthực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động số 45-KH/TU ngày 14/12/2017 của Tỉnh ủy;tiếp tục tiến hành rà soát, xây dựng chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả và tính chủ động, sáng tạo của các đơn vị sự nghiệp.

Triển khai các giải pháp trọng tâm, thiết thực và khả thi để đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả phân cấp quản lý nhà nước đối với từng lĩnh vực. Bảo đảm khuyến khích sự năng động, sáng tạo và phát huy tính tích cực, chủ động của các phòng, đơn vị trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Về công tác cải cách chế độ công vụtiếp tục thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo đồng bộ với các quy định của Đảng về công tác cán bộ.Thực hiện bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo đúng bản mô tả vị trí việc làm và khung năng lực công chức theo vị trí việc làm đã được phê duyệt, bảo đảm đúng người, đúng việc, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ cấu.

Triển khai, thực hiện việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 143/2020/NĐ-CP ngày 10/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP  ngày 31/8/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2023 theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ và các Văn bản hướng dẫn.

Tham gia các lớp tập huấn về kiến thức và kỹ năng nghiệp vụ cải cách hành chính cho đội ngũ công chức do các cấp, ngành liên quan tổ chức.

Về công tác cải cách tài chính côngthực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương và UBND tỉnh về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 nói chung và giải ngân vốn đầu tư công nói riêng.

Thực hiện việc mua sắm, xây dựng đúng tiêu chuẩn, định mức(Theo Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật). Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công.

Tập trung thực hiện nghiêm túc, kịp thời các kết luận, kiến nghị … sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhà nước về tài chính, ngân sách.Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý đối với cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập:

Tiếp tục chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng dự thảo trình UBND tỉnh ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công do Nhà nước quản lý theo Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, làm cơ sở để thực hiện nhiệm vụ đấu thầu, đặt hàng các dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ.

Về công tác xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền sốtập trung triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số theo lộ trình, trong đó tập trung hoàn thiện khung pháp lý và các cơ sở dữ liệu quốc gia, các nền tảng ứng dụng nhằm đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo điều hành, quản lý từ thủ công truyền thống chuyển sang điện tử và dựa trên dữ liệu số, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan và chất lượng cung ứng dịch vụ công cho doanh nghiệp, tổ chức trên môi trường số.

Rà soát, nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính theo hướng dẫn của UBND tỉnh.

c) Duy trì, áp dụng Hệ thông quản lý chất lượng đối với các phòng, đơn vị trực thuộc. Kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan theo yêu cầu tại quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Về công tác tuyên truyền Cải cách hành chínhđẩy mạnh công tác tuyên truyền cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chúng; sáng tạo, đổi mới cách thức tuyên truyền. Duy trì và cập nhật các thông tin, nội dung chỉ đạo điều hành của Trung ương, của tỉnh trên các trang thông tin điện tử của Ban.

Duy trì đăng tải tin, bài tuyên truyền, liên kết hệ thống Cổng dịch vụ công trực tuyến, trên trang website thủ tục hành chính, website Công báo và trang thông tin điện tử của cơ quan để cung cấp các dịch vụ công trực tuyến.

Thực hiện nghiêm việc công khai hóa thủ tục hành chính; nội dung công khai phải đầy đủ và đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành; hình thức công khai rõ ràng, thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận các thông tin về thủ tục hành chính.

Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Ban có nhận thức đầy đủ về nội dung, yêu cầu, tầm quan trọng của cải cách hành chính; xác định công tác cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, thúc đẩy nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của từng phòng, đơn vị. Xác định rõ trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính./.

Nguồn: Văn phòng

 

 

 

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 698
Hôm qua : 731