• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước

Ngày 13/4, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Tài liệu đính kèm: Tải về

Để tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

1. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị)

a) Tăng cường phổ biến, quán triệt và chấp hành nghiêm Quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy chế, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị. Nghiêm túc thực hiện đúng, đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, không đùn đẩy, thoái thác, né tránh trách nhiệm, bỏ sót nhiệm vụ; chủ động tham mưu, giải quyết công việc, không trông chờ giao việc của UBND tỉnh. Thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải phục tùng, chấp hành nghiêm sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên. Trong quá trình tham mưu, phải phân tích, làm rõ sự phù hợp của nội dung đề xuất với các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình thực tế; trường hợp nội dung tham  mưu thuộc phạm vi, đối tượng điều chỉnh của nhiều văn bản pháp luật có liên quan nhưng còn chồng chéo, chưa thống nhất, thì phải phân tích, nêu rõ quan điểm, chính kiến của cơ quan, đơn vị mình.

 b) Nắm chắc tình hình và bao quát công việc thuộc chức năng, nhiệm vụ (kể cả các công việc đã phân cấp, ủy quyền cho cấp phó hoặc cấp dưới); chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình; đồng thời,phải chịu trách nhiệm liên đới nếu để cấp phó, cán bộ, công chức, viên chức do mình quản lý bị xử lý kỷ luật. Nghiêm túc thực hiện việc trực tiếp tham dự các cuộc họp do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức có yêu cầu cấp Trưởng tham dự, không cử cấp phó đi thay; trường hợp vì lý do khách quan không thể tham dự, phải được sự đồng ý của đồng chí chủ trì hội nghị. Người được cử đi họp phải báo cáo, thống nhất về quan điểm, ý kiến với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị trước và sau mỗi cuộc họp; đối với nội dung phải thông qua nhiều hội nghị, ý kiến của đại diện cơ quan, đơn vịphải nhất quán.

c) Rà soát, điều chỉnh và quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc, đảm bảo không chồng chéo,không bỏsót nhiệm vụ; rà soát, điều chỉnh quy chế làm việc và phân công công tác theo hướng rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành và phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, công chức, viên chức tương ứngvới vị trí việc làm. Chấp hành nghiêm quy định về phân công, phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.

d) Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ và Quyết định số 2414/QĐ-UBND ngày 11/9/2020của UBND tỉnh quy định đánh giá, xếp loại chất lượng hoạt động của cơ quan cấp tỉnh và UBND cấp huyện; tập trung rà soát, hoàn thiện quy định về đánh giá mức độ hoàn thànhnhiệm vụ của từng vị trí việc làm đảm bảo khách quan, công bằng, công khai, minh bạch. Nội dung đánh giá cần tập trung vào việc thực hiện nhiệm vụ được giao (lượng hóa bằng các chỉ tiêu cụ thể), việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính. Căn cứ kết quả đánh giá để thực hiện công tác cán bộ hoặc loại bỏ ra khỏi bộ máy đối với cán bộ, công chức, viên chức có năng lực yếu, không hoàn thành nhiệm vụ, thiếu tinh thần trách nhiệm,  vi phạm đạo đứccông vụ, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

đ) Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thực hiện nghiêm quy định về tiếp nhận, xử lý văn bản,hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử từ

cấp tỉnh đến cấp xã; tiến tới không tiếp nhận,xử lý hồ sơ bằng giấy (trừ các văn bản mật, hồ sơ của doanh nghiệp, công dân). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc giải quyết hồ sơ, công việc; chấn chỉnh kịp thời, xử lý nghiêm đối với các trường hợp chậm trễ, chất lượng tham mưu thấp, có hành vi nhũng nhiễu, phiền hà, tiêu cực,....

 2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động

a) Chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng,  chính  sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức, quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử với tổ chức, công dânvà cácquy địnhkháccủa cơ quan, đơn vị.

b) Nâng cao đạo đức công vụ, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ Nhân dân; thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao; tuân thủ nghiêm thứ bậc và kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ; tập trung nghiên cứu, tham mưu giải quyết dứt điểm công việc đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

…………………………….

 

Toàn văn chỉ thị đính kèm

 

Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 605
Hôm qua : 745