• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Báo cáo dự thảo các tờ trình về quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế

Ngày 9/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, biên chế thống nhất của tỉnh (gọi tắt là BCĐ 1427), BCĐ 1427 họp nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tờ trình xin ý kiến về dự thảo quy định của BTV Tỉnh ủy về quản lý biên chế của tỉnh và tờ trình xin ý kiến về dự thảo kế hoạch của BTV Tỉnh ủy về quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2022-2026; nghe Sở Nội vụ báo cáo tờ trình về kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026.

 

​Đồng chí Hoàng Công Thủy- Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng BCĐ 1427 phát biểu kết luận hội nghị

Tờ trình xin ý kiến về việc ban hành Quy định về quản lý biên chế của tỉnh có bố cục 3 chương, 11 điều. Việc ban hành Quy định này sẽ giúp công tác quản lý biên chế của tỉnh chặt chẽ, khoa học, nền nếp, rõ ràng về thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan tổ chức, cá nhân trong công tác quản lý biên chế.

Tờ trình xin ý kiến về Kế hoạch quản lý, sử dụng và tinh giản biên chế của tỉnh giai đoạn 2022-2026 nêu rõ mục đích xây dựng kế hoạch quản lý sử dụng và tinh giảm biên chế nhằm thực hiện Kết luận số 28 –KL/TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức và Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; đồng thời xác định rõ lộ trình, số lượng tinh giản biên chế hàng năm và cả giai đoạn gắn với thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan đơn vị của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

 

Đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Giai đoạn 2022-2026, thực hiện tinh giản đảm bảo tỷ lệ 5% biên chế cán bộ, công chức và ít nhất 10% biên chế viên chức lưởng lương từ ngân sách.

Tại hội nghị, BCĐ nghe Sở Nội vụ báo cáo kết quả thực hiện quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2015-2021 và kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026.

Phát biểu kết luận, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Công Thủy yêu cầu các thành viên BCĐ tiếp tục nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo các Tờ trình. Trên cơ sở đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập hợp, hoàn chỉnh báo cáo trình Thường trực Tỉnh ủy và BTV Tỉnh uỷ xem xét quyết định. Đồng chí cũng yêu cầu Ban Tổ chức Tỉnh ủy rà soát lại chỉ tiêu biên chế cụ thể mà Ban Tổ chức Trung ương giao cho tỉnh, căn cứ vào tình hình thực tế của tỉnh có kiến nghị với Trung ương cho phù hợp. Về biên chế khối đảng, đoàn thể cần rà soát cụ thể chỉ tiêu biên chế năm 2022 của Ban Tổ chức Trung ương giao so với thực tế hiện nay để có ý kiến đề xuất với Trung ương đồng thời có lộ trình cụ thể việc tinh giản biên chế đến năm 2026.

 

Giám đốc Sở Nội vụ Ngô Đức Thịnh báo cáo tờ trình về kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026

Đối với khối chính quyền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu phải tính toán cụ thể số lượng Trung ương giao theo Quyết định số 72-QĐ/TW của Bộ Chính trị và số hiện có để xem đơn vị nào thiếu sẽ tổ chức tuyển dụng. Về biên chế sự nghiệp, đồng chí Hoàng Công Thủy đề nghị tách thành ba mảng riêng GD- ĐT, Y tế và các đơn vị sự nghiệp còn lại, trong đó ngành giáo dục cần rà soát, xác định rõ số lượng tinh giản biên chế phải theo từng bậc học và số giáo viên cần tuyển dụng. Ngành y tế cần chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch tinh giản, bổ sung biên chế đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.

Đồng chí yêu cầu tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tổ chức, đơn vị trong tỉnh. Hoàn thiện xây dựng vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức và người lao động theo vị trí việc làm. Đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa ở một số lĩnh vực để giảm biên chế, giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách Nhà nước.

Nguồn:Baophutho.vn Copy link
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 353
Hôm qua : 353