• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP, CƠ SỞ GIÁO DỤC ĐIỂN HÌNH VỀ PHONG TRÀO TOÀN DÂN BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 16 tháng 3 năm 2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tỉnh Phú Thọ ban hành hướng dẫn số 851/HD-BCD về Bộ Tiêu chí xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan,doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dânbảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, mục đích bảo đảm sự thống nhất trong cấp ủy Đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vịvề nhận thức, chỉ đạo, triển khai thực hiện cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc (ANTQ); làm căn cứ để đề nghị các cấp xét khen thưởng về công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc hằng năm.

Về bộ tiêu chí xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gồm 14 tiêu chí, cụ thể như sau:

Đối với công tác lãnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

          - Tiêu chí 1: Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đến các phòng, ban, tổ, đội trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục.

          - Tiêu chí 2: Quý I hằng năm, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục ban hành được chương trình, kế hoạch bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình, kế hoạch đó.

          - Tiêu chí 3: Hằng năm tổ chức hội nghị hoặc lồng ghép với các hội nghị khác về tổng kết, triển khai công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sơ kết, tổng kết hoặc triển khai ít nhất 01 chuyên đề hoặc 01 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; trong năm có ít nhất 01 cách làm hay, đổi mới, sáng tạo về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

          - Tiêu chí 4: Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Trong năm có ít nhất 01 lần tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật (về PCCC, bảo đảm ANTT, TTATGT, bảo vệ bí mật nhà nước …) kết hợp nâng cao ý thức cảnh giác cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về âm mưu, phương thức hoạt động chống Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch, phản động.

          - Tiêu chí 5: Hằng năm tổ chức được các hoạt động “Tháng hành động phòng, chống ma túy” (tháng 6); “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6); “Ngày môi trường thế giới” (5/6); “Ngày phòng, chống mua bán người” (30/7); “Tháng an toàn giao thông” (tháng 9); “Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” (19/8); “Ngày toàn dân PCCC” (04/10) và các phong trào thi đua khác do cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục phát động với nội dung, hình thức phù hợp, được đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên tích cực tham gia.

- Tiêu chí 6: Thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm ANTT; không có cá nhân vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật. 100% lực lượng bảo vệ được tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ bảo vệ theo quy định.

- Tiêu chí 7: Hằng năm có ít nhất 01 lượt tập thể hoặc cá nhân được các cấp khen thưởng; có ít nhất 01 tập thể hoặc 01 cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tiêu chí 8: Đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt loại “Xuất sắc” (theo Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05, ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định Tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ).  

          Đối với công tác bảo đảm ANTT:

          - Tiêu chí 9: Không để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên lợi dụng các quyền, lợi ích hợp pháp của công dân để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước, kích động tập trung đông người gây rối ANTT, biểu tình, bạo loạn, khiếu kiện vượt cấp, tham gia đình công, lãn công và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

          - Tiêu chí 10: Giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo theo thẩm quyền, không để tồn đọng, phát sinh phức tạp kéo dài.

          Đối với cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục:

- Tiêu chí 11: Nội bộ đoàn kết, thống nhất, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật; không có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên vi phạm pháp luật hoặc bị xử lý kỷ luật; không làm lộ, mất bí mật nhà nước. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm 27 biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”(đối với nơi có tổ chức Đảng).

- Tiêu chí 12: Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, nhiệm vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo kế hoạch đề ra; hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế (đối với doanh nghiệp); không nợ lương, nợ bảo hiểm; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên.

- Tiêu chí 13: Thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Trong năm có ít nhất từ 02 hoạt động an sinh xã hội trở lên.

- Tiêu chí 14: Tổng kết công tác năm, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” trở lên; được các cấp khen thưởng (Bằng khen, Giấy khen) trở lên về công tác bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trình tự, thẩm quyền xét, công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Công an cấp xã tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (theo Tiêu chí), báo cáo Ban Chỉ đạo cấp huyện xét, công nhận.

- Công an cấp huyện tham mưu Ban Chỉ đạo cùng cấp đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (theo Tiêu chí), báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh xét, công nhận.

- Công an tỉnh tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh đánh giá kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền hoặc được ủy quyền quản lý điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (theo Tiêu chí) và xét, công nhận.

Thủ tục hồ sơ đề nghị xét, công nhận

- Việc xét, công nhận phòng, đơn vị, doanh nghiệp điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được thực hiện mỗi năm một lần vào dịp cuối năm. Những phòng, đơn vị, doanh nghiệpđạt điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xét tặng các hình thức khen thưởng theo quy định của Luật Thi đua, khen thưởng.

- Hồ sơ đề nghị xét công nhận:

+ Tờ trình hoặc đề xuất của thủ trưởng cơ quan, doanh nghiệpđề nghị xét, công nhận điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

+ Báo cáo kết quả xây dựng cơ quan, doanh nghiệpđiển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (theo Tiêu chí).

+ Biên bản họp xét, đề nghị công nhận cơ quan, doanh nghiệpđiển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

 

 

Nguồn: Văn phòng

Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 302
Hôm qua : 412