• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Hướng dẫn thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Ngày 25/5/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh ban hành văn bản số 273-CV/BCĐvề việc thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; theo đó, Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh đã điều chỉnh, bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.Căn cứ vào tiêu chí, mức độ, kết quả triển khai thực hiện để tính điểm và xếp loại, khung điểm chung là 100 điểm.

- Từ 80 điểm đến 100 điểm xếp loại tốt.

- Từ 65 điểm đến dưới 80 điểm xếp loại khá.

- Từ 50 điểm đến dưới 65 điểm xếp loại trung bình.

* Tiêu chí cụ thể:       

TT

NỘI DUNG TIÊU CHÍ

ĐIỂM TỐI ĐA

1

Công tác chỉ đạo của cấp ủy trong doanh nghiệp hoặc cấp ủy địa phương, chủ doanh nghiệp

7 điểm

- Có văn bản chỉ đạo thực hiện dân chủ của cấp ủy trong doanh nghiệp hoặc cấp ủy địa phương, chủ doanh nghiệp.

2

- Ban hành Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc để thực hiện các nội dung quy định về đối thoại và thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

5

2

Công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn về dân chủ

5 điểm

   - Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện dân chủ ở cơ sở tới người lao động trong doanh nghiệp.

3

- Tập huấn, bồi dưỡng về thực hiện dân chủ ở cơ sở

2

3

Tổ chức Đối thoại tại nơi làm việc đúng theo quy định

10 điểm

4

Tổ chức Hội nghị người lao động đúng theo quy định

10 điểm

 

5

 

Thực hiện tốt các nội dung về dân chủ tại nơi làm việc

40 điểm

- 7 nội dung công khai cho người lao động biết.

10

- 4 nội dung người lao động được tham gia ý kiến.

10

- 5 nội dung người lao động được quyết định.

10

- 5 nội dung người lao động được kiểm tra, giám sát.

10

6

Thực hiện tốt các hình thức thực hiện dân chủ tại nơi làm việc

10 điểm

7

Vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp

10 điểm

- Tham gia xây dựng quy chế dân chủ ở cơ sở và tham gia đối thoại ở doanh nghiệp.

2

- Phối hợp với chủ doanh nghiệp hàng năm tổ chức hội nghị người lao động 

2

- Giám sát và kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

2

- Ban Thanh tra nhân dân (Ban kiểm soát) hoạt động hiệu quả.

2

- Tổ chức cho người lao động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tham gia các phong trào thi đua do Công đoàn và chủ doanh nghiệp phát động.

2

8

Tác động tích cực của quy chế dân chủ

8 điểm

- Góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

2

- Tăng cường đoàn kết đoàn kết trong nội bộ doanh nghiệp, thiết lập mối quan hệ lao động hài hòa, góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động.

3

- Góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp trong sạch vững mạnh

3

TỔNG CỘNG

100 điểm

(Tiêu chí đánh giá này thay thế tiêu chí đánh giá, xếp loại ban hành theo công văn số 389-CV/BCĐ ngày 12/3/2020 của Ban Chỉ đạo thực hiện dân chủ tỉnh về thực hiện tiêu chí đánh giá, xếp loại việc thực hiện dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định số 149/2018/NĐ-CP).

Nguồn:Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 605
Hôm qua : 745