Kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025

Ngày 15/11/2022, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 4601/KH-UBND về phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, mụcđích của kế hoạch là cụ thể hóa và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025, Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch số 23-KH/TU ngày 31/8/2021 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 29/12/2021 của Ủy ban nhân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, khai thác hợp lý các nguồn lực để tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp góp, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

UBND tỉnh đưa ra mục tiêu phát triển công nghiệp của tỉnh phù hợp với định hướng phát triển công nghiệp của cả nước và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; ưu tiên phát triển những ngành phát huy được tiềm năng, thế mạnh, có hàm lượng khoa học công nghệ, thân thiện với môi trường và có giá trị kinh tế cao. Huy động hiệu quả nguồn lực của các thành phần kinh tế để thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, theo hướng từng bước thu hẹp chiều rộng, phát triển chiều sâu, nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm, tạo ra giá trị gia tăng ngày càng cao, góp phần nâng cao chất lượng tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của tỉnh nhanh, bền vững; giữ vững an ninh trật tự để tạo điều kiện tốt nhất cho phát triển công nghiệp, đồng thời phát triển công nghiệp phải gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội, bảo vệ môi trường của địa phương.

Tốc độ tăng trưởng của ngành công nghiệp giai đoạn 2021 - 2025 đạt trên 10,5%/ năm.Cơ cấu ngành công nghiệp - xây dựng trong GRDP đến năm 2025 đạt trên 40,5%, trong đó cơ cấu ngành Công nghiệp đạt trên 39%.Cơ cấu lao động ngành công nghiệp chiếm trên 29,7%/tổng số lao động toàn tỉnh, trong đó lao động qua đào tạo chiếm trên 65%.Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hoàn thiện các khu, cụm công nghiệp đang triển khai, đồng thời thành lập và đưa vào hoạt động các khu, cụm công nghiệp đã được quy hoạch và đủ điều kiện thành lập. Hoàn thành quy hoạch, thành lập mới: KCN Tam Nông, KCN Hạ Hòa, KCN Phù Ninh và KCN Đại An.Hoàn thành phương án phát triển khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnhgiai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 phục vụ tích hợp quy hoạch tỉnh trên cơ sở xem xét điều chỉnh, bổ sung các cụm công nghiệp tại các địa phương có lợi thế, tiềm năng về quỹ đất, kết nối hạ tầng thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư hạ tầng.Tỷ lệ trung bình lấp đầy khu, cụm công nghiệp phấn đấu đạt trên 65%. Cơ bản đến năm 2025, các CCN có hệ thống xử lý nước thải công nghiệp đạt tiêu chuẩn.Công nghiệp nông thôn được cơ cấu lại, nâng cao về chất lượng, hiệu quả, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người dân, góp phần xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và nông thôn mới nâng cao.

Để thực hiện được mục tiêu nói trên UBND tỉnh đưa ra mười nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu gồm: Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phát triển công nghiệp; cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tập trung phát triển hạ tầng công nghiệp, ưu tiên đầu tư hạ tầng tại các khu, cụm công nghiệp; giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; đẩy mạnh phát triển các ngành công nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư; tập trung phát triển nguồn nhân lực, nguồn nhân lực chất lượng cao, lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu phát triển cho ngành công nghiệp; đẩy mạnh ứng dụng và chuyển giao khoa học công nghệ để phát triển công nghiệp; đổi mới và nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, khuyến công hỗ trợ doanh nghiệp; Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phục vụ phát triển công nghiệp và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát triển công nghiệp.

Về tổ chức thực hiện UBND tỉnh giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển công nghiêp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025. Riêng Ban Quản lý các khu công nghiệp tại kế hoạch UBND tỉnh giao triển khai thực hiện nhiệm vụ: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chương trình, kế hoạch về xúc tiến đầu tư phát triển khu công nghiệp trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định công nghệ, đánh giá công nghệ, đánh giá trình độ công nghệ, thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ; kiểm tra, kiểm soát công nghệ và chuyển giao công nghệ trong dự án đầu tư, hoạt động nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ của doanh nghiệp. Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp đã được phê duyệt; Chủ trì thực hiện kiểm tra, phối hợp với cơ quan chức năng khi các cơ quan chức năng tổ chức các cuộc thanh tra việc thực hiện quy định, quy hoạch, kế hoạch có liên quan tới khu công nghiệp  đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý đối với khu công nghiệp. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu đầu tư quy định tại văn bản phê duyệt chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tiến độ góp vốn và triển khai dự án đầu tư; Hỗ trợ, cung cấp thông tin để các doanh nghiệp trong khu công nghiệp liên kết, hợp tác với nhau thực hiện cộng sinh công nghiệp, các biện pháp sản xuất sạch hơn, hình thành các khu công nghiệp sinh thái, khu công nghiệp hỗ trợ, khu, cụm liên kết ngành. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác theo quy định tại Nghị định số 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp và Khu kinh tế./.

Nguồn: Văn phòng

Lượt xem: 744
Tác giả: Nguyễn Việt Dũng
Nguồn:Văn phòng Ban Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.365
Hôm qua : 556