• :
  • :
Trang thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức

Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tỉnh Phú Thọ đã quyết liệt triển khai đồng bộ giữa tinh giản biên chế, sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối gắn với nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện, sức chiến đấu của các cấp ủy Đảng, năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy giám sát về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các văn bản của Trung ương về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, viên chức tại Trường Đại học Hùng Vương.

Đúng lộ trình, đạt hiệu quả

Kho bạc Nhà nước tỉnh (KBNN) là cơ quan thuộc khối tài chính có nhiệm vụ quản lý quỹ ngân sách nhà nước, quỹ dự trữ theo quy định; thực hiện kiểm soát, thanh toán các khoản chi ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác trên địa bàn… Hiện đội ngũ cán bộ KBNN tỉnh có 188 biên chế, hai hợp đồng lao động với năm phòng nghiệp vụ và 12 KBNN các huyện, thành, thị. Thực hiện các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Tỉnh ủy, các kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015- 2021, Đảng ủy KBNN tỉnh đã chủ động quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo lộ trình, xây dựng đề án vị trí việc làm và biên chế định mức theo vị trí việc làm.

Đồng chí Trần Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc KBNN tỉnh cho biết: Sau khi được học tập, quán triệt các nghị quyết, nhận thức của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nhận thức rõ các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Mục tiêu từ năm 2016 đến năm 2021, tỉ lệ tinh giản biên chế mỗi năm là 1,5% (tương ứng với mỗi năm tinh giản ba người). Từ năm 2015 đến nay, KBNN tỉnh đã thực hiện giảm được 19 biên chế giao hàng năm, tinh giản biên chế 63 công chức, giải thể một phòng giao dịch, sáp nhập các phòng, ban từ tám phòng xuống còn năm phòng.

Việc thực hiện tinh giản biên chế được KBNN tỉnh bảo đảm đúng nguyên tắc và trình tự các bước; tập trung rà soát chức năng, nhiệm vụ, ban hành các quy định của cấp ủy để lãnh đạo việc sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát nhằm ngăn chặn biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Tại Trường Đại học Hùng Vương, tính đến tháng 10/2022, nhà trường đã thực hiện tinh giản được 61 biên chế (14,7%) do nghỉ hưu, thôi việc và thuyên chuyển công tác. Trong thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị thuộc và trực thuộc, nhà trường đã giảm đầu mối từ 34 đơn vị xuống còn 23 đơn vị (giảm 30,3%), trong đó các phòng chức năng giảm từ bốn phòng xuống còn sáu phòng, các khoa chuyên môn giảm từ 12 khoa xuống còn chín khoa, các trung tâm, đơn vị giảm từ 13 xuống còn tám trung tâm. Sau khi sắp xếp tinh gọn các đơn vị (từ năm 2018 đến nay), số lượng cấp trưởng từ 29 người giảm xuống còn 21 người, cấp phó giảm từ 45 người xuống còn 31 người, số người làm việc gián tiếp tại các phòng, ban đã giảm được 21 người (chiếm 25%).

Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Hùng Vương Hoàng Công Kiên cho biết: Đảng ủy nhà trường đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đến các chi bộ trực thuộc và cán bộ, đảng viên; thực hiện nghiêm túc đề án tinh giản biên chế đã xây dựng, vượt chi tiêu đề ra; thực hiện có hiệu quả chủ trương tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của nhà trường theo hướng tinh gọn, hiệu quả, phù hợp với vị trí việc làm. Số lượng lãnh đạo trưởng và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc đảm bảo đúng theo quy định, thu nhập của viên chức nhà trường ngày được tăng lên, bình quân đạt 9,8 triệu đồng/người/tháng.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế góp phần giúp ngành Y tế huyện Cẩm Khê nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Đẩy mạnh tinh giản biên chế

Đồng chí Ngô Đức Thịnh- TUV, Giám đốc Sở Nội vụ thông tin: Giai đoạn 2015-2021, toàn tỉnh giảm được 58 đầu mối cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, giảm 183 đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 12,9%. Hết năm 2021 giảm 241 biên chế công chức so với năm 2015, đạt tỉ lệ tinh giản biên chế 10,3%. Năm 2022, toàn tỉnh đã giảm 241 chỉ tiêu biên chế công chức so với năm 2015, đạt 10,3%, giảm 2.495 biên chế viên chức hưởng lương ngân sách nhà nước (NSNN), đạt 8,1%.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra là: Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị; hoàn thiện vị trí việc làm, chức danh, chức vụ lãnh đạo để sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo vị trí việc làm; đẩy mạnh tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh cung ứng dịch vụ công theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa ở một số lĩnh vực để giảm biên chế, giảm số người hưởng lương từ NSNN, đảm bảo đúng chủ trương theo Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026.

Nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt tinh giản đảm bảo tỉ lệ 5% biên chế cán bộ, công chức trong toàn hệ thống chính trị và ít nhất 10% biên chế viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 2022-2026 theo các văn bản của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương về biên chế chính quyền địa phương của tỉnh Phú Thọ, tỉnh được giao nhiệm vụ 26.895 biên chế gồm 1.993 cán bộ, công chức, 24.902 viên chức hưởng lương từ NSNN. Tuy nhiên, kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế trọng tâm là tinh giản biên chế, bám sát với cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, số biên chế đến tuổi nghỉ hưu, biên chế chưa sử dụng của từng cơ quan, đơn vị, đến năm 2026 tinh giản 106 biên chế công chức, 527 viên chức hưởng lương từ NSNN.

Đồng thời với nhiệm vụ, giải pháp trong giai đoạn 2022-2026, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện tinh giản biên chế nơi mình phụ trách, gắn với kỷ luật, kỷ cương đối với việc thực hiện tinh giản biên chế, có chế tài xử lý nghiêm đối với tập thể, cá nhân không thực hiện nghiêm túc.

Thực hiện tinh giản biên chế, đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là sự khẳng định quyết tâm chính trị rất cao của Đảng, Nhà nước và của tỉnh nhằm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả của bộ máy nhà nước, thích ứng với quá trình đổi mới, hội nhập, góp phần nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo động lực nâng cao trình độ, nghiệp vụ, phát huy được năng lực, sở trường công tác của cán bộ, công chức, viên chức, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Ngọc Tuấn

Nguồn:Baophutho.vn Copy link
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 709
Hôm qua : 731