DỰ THẢO QUYẾT ĐỊNH Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ

Tài liệu đính kèm: Tải về

 

          Ban Quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ soạn dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 2 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý các Khu công nghiệp Phú Thọ. Théo đó

        1. Sửa đổi, bổ sung điểm đ khoản 4 Điều 2 như sau:

đ. Thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh đối với lao động làm việc trong khu công nghiệp, bao gồm: Tổ chức thực hiện đăng ký nội quy lao động; báo cáo tình hình sử dụng lao động; báo cáo tình hình thay đổi lao động qua Cổng dịch vụ công quốc gia; tiếp nhận và xử lý hồ sơ đăng ký thực hiện hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp, hoạt động đưa người lao động đi thực tập ở nước ngoài dưới 90 ngày cho doanh nghiệp trong khu công nghiệp; nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động, kết quả đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề hằng năm; thông báo tổ chức làm thêm từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm của doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm e khoản 4 Điều 2 như sau :

e) Thực hiện các nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh, cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh ủy quyền: Nhận thông báo về việc cho thôi việc nhiều người lao động; Nhận báo cáo về việc cho thuê lại lao động (số lao động đã cho thuê lại, bên thuê lại lao động, phí cho thuê lại lao động) tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp.

 

 

Lượt xem: 179
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 96
Hôm qua : 580