Tạo điều kiện cho cán bộ trẻ dấn thân và cống hiến

Có thể nói, cán bộ trẻ là lực lượng đông đảo, dồi dào trong hệ thống bộ máy chính trị của Đảng và Nhà nước, là đội ngũ lãnh đạo kế cận, nòng cốt. Qua nắm bắt ở nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh, có nhiều cán bộ trẻ qua thực tiễn công tác đã nhanh chóng khẳng định được phẩm chất đạo đức, trình độ, năng lực chuyên môn; tham gia tích cực vào hoạch định chính sách, giải quyết các khâu yếu, điểm nghẽn, việc khó và được minh chứng bằng kết quả tốt ...

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về việc bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm (trong đó có lực lượng cán bộ trẻ) với mục tiêu khơi dậy, phát huy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, phục vụ của đội ngũ cán bộ với tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám dấn thân, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 09/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới đã đặt ra các mục tiêu hướng tới: Hệ thống pháp luật dân chủ, “mở đường cho đổi mới sáng tạo”, phát triển bền vững, cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, nhất quán và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “có đủ phẩm chất, năng lực, chuyên nghiệp, liêm chính, chí công, vô tư".

Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 17/11/2022 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới đề ra các nhiệm vụ đối với công tác cán bộ, trong đó yêu cầu: Khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Đặc biệt, Kết luận số 14-KL/TW, ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung (Kết luận số 14-KL/TW) đã xác định nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm trong giai đoạn hiện nay là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Nhằm cụ thể hoá quan điểm của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ trẻ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới...cần tạo ra sự thống nhất cao trong toàn Đảng và đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ trẻ có tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; có cơ chế khuyến khích cán bộ có tư duy sáng tạo, cách làm đột phá, tháo gỡ, giải quyết những điểm nghẽn, nút thắt trong cơ chế, chính sách, tập trung vào những vấn đề chưa được quy định hoặc đã có quy định nhưng không phù hợp với thực tiễn, mang lại giá trị, hiệu quả thiết thực.

Đặc biệt, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới sáng tạo... khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hoặc gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp, nếu thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm...

Nhắc đến cán bộ trẻ là nhắc đến tinh thần tiên phong, xung kích, không ngại khó, ngại khổ; luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới trong công việc, có nhiều hoài bão cống hiến cho xã hội, đất nước. Do đó, với các chủ trương, đường lối nêu trên, đội ngũ cán bộ trẻ hơn lúc nào hết rất cần một “hành lang pháp lý” nhằm tạo động lực thúc đẩy hơn nữa tư duy đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Mỗi cấp uỷ, tổ chức đảng cần nhìn nhận, đánh giá, tạo điều kiện cho cán bộ trẻ có năng lực tiếp tục rèn luyện, phấn đấu và cống hiến vì sự nghiệp chung.

Minh Tự

Lượt xem: 10
Nguồn:Baophutho.vn Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 707
Hôm qua : 1.115