QUY ĐỊNH VỀ ĐỐI TƯỢNG, THỜI ĐIỂM VÀ THẨM QUYỀN ĐÁNH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

Luật Bảo vệ Môi trường và Nghị định 08/2022/NĐ-CP quy định về đối tượng, thời điểm và thẩm quyền thực hiện đánh giá tác động môi trường.

1) Đối tượng:

- Dự án nhóm I bao gồm:

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn; dự án thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại; dự án có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất;

+ Dự án thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường; dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với quy mô, công suất lớn nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô lớn hoặc với quy mô trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất lớn hoặc với quy mô, công suất trung bình nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất quy mô trung bình trở lên nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô lớn.

- Dự án nhóm II thuộc loại hình sau:

+ Dự án sử dụng đất, đất có mặt nước, khu vực biển với quy mô trung bình hoặc với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án khai thác khoáng sản, tài nguyên nước với quy mô, công suất trung bình hoặc với quy mô, công suất nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất với quy mô nhỏ nhưng có yếu tố nhạy cảm về môi trường;

+ Dự án có yêu cầu di dân, tái định cư với quy mô trung bình.

2) Thời điểm thực hiện: Thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

3) Thẩm quyền thẩm định:

* Bộ Tài nguyên Môi trường

- Dự án nhóm I;

- Dự án nhóm II thuộc đối tượng thực hiện đánh giá tác động môi trường và thuộc thẩm quyền quyết định hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; dự án đầu tư nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên; dự án đầu tư nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; dự án đầu tư thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác khoáng sản, cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước, cấp giấy phép nhận chìm ở biển, quyết định giao khu vực biển của Bộ Tài nguyên và Môi trường..

* Bộ Quốc phòng; Bộ Công an: Dự án bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh

* UBND tỉnh: Dự án còn lại.

(Tiêu chí về môi trường và phân loại dự án đầu tư được quy định tại Điều 28 Luật Bảo vệ Môi trường và Điều 25 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường)

Lượt xem: 5.117
Nguồn:Phòng Kế hoạch và Môi trường Sao chép liên kết
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 663
Hôm qua : 1.053