• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Về việc đôn đốc tham gia cược thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"

Tài liệu đính kèm: Tải về

UBND TỈNH PHÚ THỌ

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   299        /HĐPH-STP

V/v đôn đốc tham gia Cuộc thi trực tuyến

“Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

       Phú Thọ, ngày      28    tháng 4 năm 2021

 

 Kính gửi:

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị.

 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” (sau đây gọi là Cuộc thi) do Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức và phát động diễn ra từ ngày 01/4/2021 đến 30/4/2021. Sau hơn 3 tuần diễn ra Cuộc thi, qua theo dõi của Ban Tổ chức Cuộc thi, tính đến ngày 26/4/2021, tỉnh Phú Thọ Thọ có 12.755 nghìn lượt người tham dự và 11.408 nghìn số người tham dự (xếp thứ 11/63 tỉnh, thành phố). Để tiếp tục  khuyến khích đông đảo cán bộ, Nhân dân tham gia Cuộc thi, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Phú Thọ đề nghị:

1. Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục phổ biến về mục đích, ý nghĩa và nội dung, Thể lệ Cuộc thi bằng các hình thức phù hợp, trong đó chú trọng truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, thông qua các hình thức cổ động trực quan, đặt link Cuộc thi:   http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn trên hệ thống Cổng/Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương, trên các nền tảng mạng xã hội để cán bộ, đảng viên và Nhân dân dễ dàng tham gia dự thi trên các phương tiện điện tử có kết nối Internet (máy tính, ipad, điện thoại smartphone,...).

Chú trọng triển khai trong hệ thống các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể tại cơ sở tham gia vận động, khuyến khích hội viên, thành viên tham gia Cuộc thi.

Trong quá trình diễn ra Cuộc thi, mỗi cá nhân được dự thi tối đa 03 lượt thi để có thể cải thiện kết quả, mỗi lượt thi kéo dài tối đa 20 phút.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai sâu rộng trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, vận động, khuyến khích đông đảo giáo viên, học sinh, sinh viên, công nhân có đủ điều kiện tham gia hưởng ứng Cuộc thi.

3. Sở Thông tin và Truyền thông (Cổng giao tiếp điện tử tỉnh), Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ tăng cường thông tin, truyền thông về Cuộc thi thông qua việc đăng tải tin, bài, phóng sự, tọa đàm, giao lưu, phỏng vấn quảng bá, cổ động về Cuộc thi và tăng thời lượng trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm thu hút đông đảo người dân hưởng ứng và tham gia Cuộc thi.

Thông tin cập nhật về Cuộc thi các tài liệu liên quan được đăng tải trên website của Cuộc thi tại địa chỉ: http://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn để các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thành, thị tham khảo, sử dụng.

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND” sẽ kết thúc vào 24h ngày 30/4/2021, Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm chỉ đạo và khuyến khích các tầng lớp nhân dân tham gia dự thi. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Sở Tư pháp (qua Phòng Phổ biến và Theo dõi thi hành pháp luật) để phối hợp xử lý./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Bộ Tư pháp;

- UBND tỉnh;

- Lưu: VT, PB&TDTHPL (Q.45b).

TM. HỘI ĐỒNG

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP

Trần Thị Nhung

Nguồn: Hội đồng phối hợp PBGDPL
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 270