• :
  • :
Cổng thông tin điện tử Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ - Đường dây nóng: 0210.3843021

Hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019

Ngày 01/02/2021, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 99/BQLKCN-DN&LĐ gửi các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Bộ luật Lao động năm 2019

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn và phù hợp với việc triển khai thực hiện các Hiệp định thương mại mà Việt Nam tham gia ký kết nhằm chủ động hội nhập quốc tế; một số văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành trong đó có Bộ luật Lao động năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/02/2021.

Theo đó, Bộ luật Lao động năm 2019 đã sửa đổi căn bản các nội dung của Bộ luật Lao động năm 2012 trong đó có một số nội dung mới như: hợp đồng lao động; tiền lương, tiền thưởng; quy định về thử việc; thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi; về kỷ luật lao động; về giải quyết tranh chấp lao động; về tuổi nghỉ hưu, điều kiện nghỉ hưu, chế độ nghỉ hưu; đối thoại định kỳ và việc thành lập tổ chức đại diện người lao động không thuộc tổ chức công đoàn. Để thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, Ban Quản lý các Khu công nghiệp đề nghị doanh nghiệp nghiên cứu kỹ những điểm mới của pháp luật Lao động để thực hiện trong đó lưu ý thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Thực hiện khai trình việc sử dụng lao động trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày bắt đầu hoạt động và báo cáo định kỳ tình hình sử dụng, thay đổi về lao động theo quy định tại điểm khoản 2, Điều 12 của Bộ luật Lao động năm 2019, khoản 1, 2 Điều 4 Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và gửi về Ban Quản lý các KCN Phú Thọ.

2. Thực hiện lập, cập nhật, quản lý và sử dụng sổ quản lý lao động theo quy định tại khoản 1, Điều 12, Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 3 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.

3. Khi tiến hành thử việc người lao động, doanh nghiệp phải căn cứ vào tính chất và mức độ phức tạp của công việc theo quy định tại Điều 24, Điều 25 Bộ luật Lao động năm 2019. Trường hợp doanh nghiệp tuyển lao động phổ thông, lao động đã có nghề, có trình độ chuyên môn mà vẫn phải hướng dẫn, đào tạo lại trong doanh nghiệp để nắm bắt được quy trình sản xuất thì hai bên thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 61, Bộ luật Lao động năm 2019.

4. Giao kết hợp đồng lao động, phụ lục hợp đồng lao động đối với người lao động đảm bảo thể hiện đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 20, Điều 21, Điểu 22 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 3 Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020.

5. Xây dựng, đăng ký nội quy lao động về Ban Quản lý các KCN theo quy định tại Điều 118, Điều 119, Điều 120 Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020.
Lưu ý: Phải xây dựng và ban hành quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người lao động tại doanh nghiệp sau khi tham khảo ý kiến tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở (nếu có), công bố công khai tại nơi làm việc theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 36, Bộ luật Lao động năm 2019.

6. Xây dựng thang lương, bảng lương, định mức lao động theo quy định tại Điều 93 của Bộ luật Lao động năm 2019 và công bố công khai tại nơi làm việc trước khi thực hiện.

7. Xây dựng và ban hành Quy chế dân chủ cơ sở theo quy định tại khoản 4, Điều 63 Bộ luật Lao động năm 2019, Mục 2, Chương V, Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 và phổ biến công khai tới người lao động.

8. Thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể với người lao động theo quy định Chương V của Bộ luật Lao động năm 2019.

9. Thông báo về việc tổ chức làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 giờ trong một năm theo quy định tại khoản 3, Điều 107, Bộ luật Lao động năm 2019, Điều 62 Nghị định 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về Ban Quản lý các KCN Phú Thọ chậm nhất 15 ngày kể từ ngày thực hiện làm thêm giờ từ trên 200 giờ đến 300 trong một năm.

Đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên. Giao phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát doanh nghiệp thực hiện theo quy định.

Nguồn: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Tin tiêu điểm
Bản đồ các KCN tỉnh Phú Thọ
Bình chọn
Thông tin nào trên Cổng TTĐT mà bạn quan tâm nhất?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 9
Hôm qua : 270